ASYL OCH ÖVRIGA SKYDDSSKÄL

ASYL OCH ÖVRIGA SKYDDSSKÄL

Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. I den individuella prövningen ingår att ta hänsyn till den sökandes könsidentitet och sexuella läggning; om den sökande exempelvis är homo- eller bisexuell eller är en transperson.Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler. Den som har flyktingsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i tre år.

Alternativt skyddsbehövande

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som löper risk att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på EU-regler. Den som har alternativ skyddsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i 13 månader.

Undantag från rätten till skydd

Om det under utredningen av din ansökan framkommer att du har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten annat grovt brott, eller om du utgör ett hot mot rikets säkerhet, kan du inte få asyl i Sverige. Du kan ändå få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om du inte kan återvända till ditt hemland på grund av att du riskerar att dödas eller förföljas där.
Uppehållstillstånd i andra fall
I undantagsfall kan en person få uppehållstillstånd trots att han eller hon inte behöver skydd mot förföljelse eller uppfyller kraven för uppehållstillstånd på någon annan grund. Det krävs då synnerligen ömmande omständigheter. När Migrationsverket fattar beslut görs en samlad bedömning av personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

UPPEHÅLLSRÄTT

Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EESmedborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Du kan flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd, men om du har familj som är medborgare i ett land utanför EU/EES behöver de ansöka om uppehållskort. För att din familj ska beviljas uppehållskort måste du kunna visa att du uppfyller uppehållsrätten i Sverige genom arbete, studier eller med tillräckliga medel. Som EU/EES-medborgare har du rätt att börja arbeta eller studera direkt efter att du har kommit till Sverige. För att folkbokföra dig i Sverige och få ett svenskt personnummer behöver du kontakta Skatteverket

ARBETSTILLSTÅND

Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU/EESmedborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket.

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla (fått laga kraft) kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Det gäller även dig som har fått dina asylskäl prövade för första gången och redan har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut i ett annat ärende. När du har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan försörja dig själv som arbetstagare eller egen företagare och lever ett skötsamt liv kan du få permanent uppehållstillstånd. Du ska ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke som du har haft arbetstillstånd för.

Migrationsverket kontrollerar att du har befunnit dig i Sverige och utfört arbete här under den period som du har haft ett tillstånd för arbete. Du ska också ha uppfyllt villkoren för arbetstillstånd under tillståndstiden.