Domstolsprocess & Skiljeförfarande

LEX Advokatbyrå söker alltid den mest kostnadseffektiva lösningen på en tvist. Ofta innebär det en annan metod än en rättsprocess.

Kunskap om rättegången, eller processen, berör all juridisk verksamhet. God kännedom om de regler som styr när tvist uppstått mellan parterna är inte bara av vikt när konflikten väl har uppstått, utan även i samband med t.ex. att avtal skrivs eftersom ordalydelsen kan ha stor betydelse vid en framtida rättegång.

En stor del av de kommersiella tvisterna avgörs inte av domstol, utan inom ramen för ett skiljeförfarande som kräver särskild kompetens. Förutom att vara en resurs vid större tvistemål åtar sig våra jurister uppdrag som både ombud och skiljemän vid skiljedomsförfarande.