Våra advokater biträder privatpersoner i frågor som rör bodelning, arvskifte, testamente, äktenskapsförord eller samboavtal. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna.

Bodelning:

Vad är en bodelning och när ska det ske?

Bodelningen innebär att parternas egendom delas upp mellan dem. Det är en legal process som för makar ska ske vid äktenskapsskillnad eller ena makens död men kan också ske under pågående äktenskap om makarna vill det. För sambos kan bodelning bara ske när samboförhållandet tar slut. Det många inte tänker på är att både samboskap och äktenskap faktiskt alltid tar slut. Man kan flyttar isär som sambos eller skilja sig som gift, men ett förhållande upphör också rent juridisk när ena partnern dör. Syftet med bodelning är att skapa en rättvis uppdelning av den gemensamma egendomen och avsluta den ekonomiska delen av förhållandet. Över bodelningen ska upprättas en handling (bodelningsavtal) som skrivs under av båda makarna.
Vad ingår i en bodelning

Vad som ska ingå i en bodelning beror på när och varför man gör bodelningen. Ska bodelning göras efter ett samboförhållande tagit slut så är det bara bostad och bohag som ska ingå.

Vid bodelning efter skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå i bodelningen. Med giftorättsgods avses all egendom som inte är enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Detta innebär att allt i stort sett ska delas mellan makarna när en bodelning sker. Det är därför viktigt att fastställa både tillgångar och skulder. Tillgångar kan omfatta fastigheter, bankkonton, fordon, företag och investeringar medan skulder kan vara allt från lån och kreditkortsskulder till underhållsskulder, skatteskulder och CSN. Bodelning behöver inte ske om parterna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få ta över bostad eller bohag från den andre. 

Det som ingår i en bodelning mellan sambor är endast gemensam bostad och gemensam bostad som skaffats för gemensam användning. Sådant som inte köpts för att användas tillsammans är inte samboegendom, t.ex. bostad eller bohag som köpts innan tankar på att flytta ihop väckts. En bil eller ett fritidsställe är inte samboegendom och delas således inte. Även om all egendom inte ingår i en bodelning mellan sambor kan det föreligga samäganderätt till egendomar som inte utgör samboegendom.

Hur går en bodelning till rent praktiskt när man skiljer sig?

Först måste man fastställa vilken egendom som ingår i bodelningen. All egendom som parterna ägt tillsammans ingår i bodelningen, med undantag för enskild egendom. Nästa steg är att värdera tillgångarna och skulderna. Detta kan till exempel göras genom att inhämta värderingar på fastigheter och företag eller ta reda på aktuella saldon på bankkonton och skulder. Efter att detta är gjort är det dags att fördela egendomen mellan parterna. Parterna kan komma överens om fördelningen sinsemellan. Slutligen ska ett bodelningsavtal upprättas som tydligt redovisar vilka tillgångar och skulder som fördelats mellan parterna.

Vad händer om vi inte kommer överens om bodelningen?

Det händer att parter inte kan enas om bodelningen efter äktenskapsskillnad eller samboförhållandets slut. En bodelning kan vara känsloladdad och leda till oenigheter. Det ska understrykas att bodelning inte är en enkel process. Det kan vara tidskrävande och komplext, särskilt om parterna inte är överens. Det kan därför vara klokt att anlita en erfaren advokat specialiserad på familjerätt som kan erbjuda råd och vägledning genom bodelningen. Om parterna inte alls kan komma överens finns möjligheten att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Vi på LEX Advokatbyrå kan hjälpa dig både med att upprätta en bouppteckning, genomföra en bodelning eller upprätta ett bodelningsavtal. Kontakta oss så berättar vi mer!

Bouppteckning och arvskifte:

När en person har dött ska en bouppteckning upprättas och sedan ett arvskiftes göras för att fördela arvet till den avlidnes arvtagare. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. 

Arvskiftet fastställs genom en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen en skriftlig handling över fördelningen av det arv som en avliden lämnar efter sig. Handlingen ska vara undertecknad av alla som har del i dödsboet. 

Var den avlidne gift eller sambo ska arvskiftet oftast föregås av en bodelning. Finns det bara en arvinge behöver man inte upprätta något arvskifte. 

Kan arvingarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten tillsätta en skiftesman efter ansökan från delägare. Skiftesmannen ska i första hand försöka ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om det inte lyckas verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte. Vi på LEX Advokatbyrå kan hjälpa dig både med att upprätta en bouppteckning, genomföra en bodelning eller upprätta arvskifteshandlingen. Kontakta oss så berättar vi mer!

Testamente:

Vad är ett testamente och varför upprättas det?

Ett testamente kan ge dig kontroll över fördelningen av din egendom efter din död. Ett testamente är en juridisk handling där en person (testorn) anger vad som ska hända med dennes tillgångar och egendom efter sin död. Det är ett dokument som visar testatorns sista vilja och ger anvisningar för hur tillgångarna ska fördelas mellan arvingar eller andra utvalda personer. Utan ett testamente kommer fördelningen av testatorns egendom att regleras av arvsrätten, vilket kanske kan leda till att tillgångarna inte fördelas enligt dina önskemål.

Ett testamente är inte ett statiskt dokument och kan behöva uppdatera med tiden. Ändrade förhållanden, nya partners eller relationer kan göra att det tidigare testamentet inte längre speglar testatorns vilja. Ett nytt testamente kan då upprättas som ersätter alla tidigare testamenten. Det gamla testamentet ska då inte längre gälla.

Får jag testamentera mina tillgångar hur jag vill?

Om man inte är gift och inte har några barn kan man i regel få testamentera sin egendom hur man vill. Men har man barn eller är gift blir det mer komplicerat. Efterlevande make eller maka har arvsrätt om man också har gemensamma barn. Även ens barn har arvsrätt efter sina föräldrar, varför man inte kan testamentera bort alla sina tillgångar till någon annan, exempelvis en ny partner som inte är förälder till barnen. Barn (bröstarvingar) har nämligen alltid rätt till att ärva sina föräldrar. Man kan dock testamentera bort en stor del av sina egendomar till annan, eftersom det bara är laglotten (hälften av arvslotten) som bröstarvingar har rätt att få i arv enligt lag. Det är viktigt att veta att sambos inte ärver varandra varför ett testamente till förmån för sambon kan vara viktigt att ha, särskilt om man inte har några gemensamma barn.

Vad betyder de olika begreppen inom arvsrätten?
Särkullbarn: Barn som man har utanför sitt nuvarande förhållande kallas särkullbarn. Bröstarvinge: Egna barn kallas för bröstarvingar. Även särkullsbarn räknas som bröstarvingar till sin förälder. Laglott: Den del av egendomen man lämnar efter sig som ens bröstarvinge har laglig rätt att ärva kallas laglott. Laglotten är 50% av ens totala arv och ska fördelas jämnt mellan bröstarvingar. Laglotten går inte att testamentera bort. Arvslott: Den del som en arvtagare ärver kallas arvslott. Full äganderätt: Om man ärver med full äganderätt så innebär det att man har rätt att göra vad man vill med arvet. Du får till exempel testamentera bort det eller skänka bort allt. Fri förfoganderätt: Ärver man med fri förfoganderätt har man rätt att använda arvet, men man har inte rätt att testamentera eller skänka bort det.
När är ett testamente ogiltigt?

Ett testamente är inte alltid juridiskt korrekt även om det speglar den avlidnes vilja. Det finns krav uppställda i lag för ett testamentes giltighet. Testamentet måste bland annat vara bevittnat av två personer som inte är arvtagare enligt testamentet och bröstarvinges laglott måste respekteras.

Vi på LEX Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett testamente. Kontakta oss så berättar vi mer!

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om hur ni vill att er egendom ska fördelas vid en eventuell framtida bodelning. Ett äktenskapsförord kan upprättas såväl inför ett äktenskap som under pågående äktenskap.

Äktenskapsförordet reglerar vilken egendom som ska ingå vid en framtida bodelning, om någon egendom ska vara enskild och i så fall vilken. Det är vanligt att makar avtalar att viss eller all egendom ska vara enskild och därför inte ingå i en framtida bodelning. Om makarna inte har ett äktenskapsförord kommer all egendom de äger att ingå i den framtida bodelningen. 

Vi på LEX Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett äktenskapsförord. Kontakta oss så berättar vi mer!

Samboavtal

Ett samboavtal är ett avtal mellan sambos om hur de vill att sin samboegendom ska fördelas vid en eventuell framtida bodelning. Ett samboavtal kan upprättas såväl inför ett samboskap som under pågående samboskap.

Samboavtalet reglerar vilken egendom som ska ingå vid en framtida bodelning, om någon egendom inte ska utgöra samboegendom och i så fall vilken. Det är vanligt att sambos skriver samboavtal för att egendom som annars skulle anses utgöra samboegendom inte ska ingå i en framtida bodelning. Om samborna inte har ett samboavtal kommer all samboegendom de äger att ingå i den framtida bodelningen. Samboegendom utgör gemensam bostad och gemensamt bohag som skaffats för gemensam användning.

Vi på LEX Advokatbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett samboavtal. Kontakta oss så berättar vi mer!