Vårdnad, boende och umgänge - vad gäller?

Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.

Från och med 1 mars 2022 måste du som barnets förälder i regel först ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol. Efter samtalet utfärdas ett så kallat samtalsintyg som används om föräldrarna ändå inte kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.

För att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnaden om ett barn, barnets boende eller barnets rätt till umgänge krävs det att någon av er som är föräldrar ansöker om stämning.

Detta behövs däremot inte om det redan pågår ett mål om skilsmässa i tingsrätten. Om ett mål om skilsmässa redan pågår kan man i det målet också ta upp frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Ofta kallar tingsrätten er föräldrar till ett möte, en så kallad muntlig förberedelse, så snart som möjligt. Syftet med mötet är att ni som föräldrar ska få berätta för domaren vad ni tycker är bäst för barnet. Domaren försöker tillsammans med er föräldrar komma fram till vad tingsrätten behöver besluta om. Domaren ska dock alltid tänka på vad som är bäst för barnet.

Tingsrätten kan hålla flera muntliga förberedelser i ett mål. Om föräldrarna inte lyckas komma överens håller tingsrätten slutligen en huvudförhandling där som regel båda föräldrar och eventuellt också vittnen hörs. Även skriftliga bevis kan läggas fram. Därefter beslutar rätten genom dom vad som ska gälla.

Ett ombud är en person som företräder den som är part i domstol. Ett ombud är vanligtvis en advokat eller en annan person med juridisk utbildning.

Du väljer själv om du vill ha ett ombud eller inte. Du som tar hjälp av ett ombud får själv stå för kostnaden för ombudet. Det kan ibland finnas möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning i samband med en tvist, så kallat rättsskydd. Har du inte den möjligheten kan du i vissa fall få rättshjälp från staten för delar av kostnaden. Läs mer om detta under informationen om Rättshjälp.

Verkställighet

Om den andra föräldern vägrar att följa en dom, beslut eller avtal om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten och begära att domen, beslutet eller avtalet ska genomföras. Vid verkställighetsprövningen gör tingsrätten inte någon omprövning av vad som tidigare har beslutats utan prövar endast om det finns hinder mot verkställighet. Vid prövningen utgår tingsrätten alltid vad som är barnets bästa. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Tingsrätten ska i första hand undersöka om överlämnande av barnet kan ske frivilligt. I detta ligger att tingsrätten kan utse en medlare, oftast en advokat, att verka för att få den som barnet vistas hos att frivilligt överlämna barnet till den andre föräldern.

Om verkställigheten inte kan ske på frivillig väg kan tingsrätten besluta om att barnet ska överlämnas med tvång, så som vite eller att barnet ska hämtas genom Polismyndighetens försorg.